Politika kvality

Hlavním cílem politiky jakosti společnosti SKUPINA, a.s. je uskutečňovat zásady systému zabezpečení jakosti, dosáhnout plné spokojenosti zákazníků a tím zajistit dobrou pozici společnosti na trhu a dobré jméno společnosti.

Společnost SKUPINA, a.s. realizuje jen takové služby a výrobky v oblasti vojenského, bezpečnostního materiálu včetně dodávek civilního charakteru, které svými užitnými hodnotami maximálně uspokojí požadavky zákazníků a svými vlastnostmi budou plně respektovat všechny legislativní požadavky.

Pro dosažení cílů se vedení společnosti zavazuje, že:

 • řízení jakosti bude nedílnou součástí řízení vrcholového vedení společnosti, které je jednoznačně zodpovědné za naplňování Politiky jakosti a stanovených cílů jakosti
 • budeme neustále zlepšovat zavedený systém jakosti podle normy ČSN ISO 9001:2015
  + ČOS 051672
 • analýzou rizik veškerých procesů společnosti a jejich eliminaci dosáhnout zvýšení kvality služeb
 • systematicky budeme získávat a analyzovat objektivní informace o požadavcích a očekáváních našich stávajících i potenciálních zákazníků a monitorovat spokojenost zákazníků s našimi výrobky
 • vysokou jakost výrobků a služeb budeme zajišťovat důsledným dodržováním předpisů a instrukcí systému managementu jakosti
 • vývoj našich služeb budeme zaměřovat na perspektivní programy určované vedením společnosti na základě marketingových průzkumů,
 • růstem produktivity práce a optimalizací nákladů budeme dosahovat výhodných cen výrobků a služeb,
 • budeme poskytovat aktivní servis a služby stávajícím i potenciálním zákazníkům, informovat je o vývoji v oboru výrobků nabízených naší společnosti, doporučovat nejvhodnější výběr a použití našich výrobků
 • budeme pěstovat pocit odpovědnosti za jakost vlastní práce u všech zaměstnanců a motivovat je k neustálému zlepšování jakosti,
 • budeme aktivně spolupracovat s dodavateli a ostatními partnery při plnění cílů jakosti,
 • budeme poskytovat přiměřené zdroje k dosahování cílů jakosti.

 

Zaměření na zákazníka
 • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků
 • Plnění požadavků a očekávání naších zákazníků
 • Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření

 

Vůdcovství/Trvalý rozvoj zaměstnanců a spolupráce s nimi
 • Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků
 • Vybavení pracovníků potřebnými zdroji pro činnosti v rámci jejich zodpovědnosti
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současně dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace

 

Procesní přístup
 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů
 • Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace a stanovení jasných zodpovědností a pravomocí pro řízení procesů
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů

 

Systémový přístup
 • Uplatňování, rozvíjení a neustálé zlepšování systému managementu kvality podle normy ISO 9001 vedoucí k uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran.

 

Neustále zlepšování
 • Neustále zlepšování výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému managementu kvality a včasné přijímání preventivních opatření
 • Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností
 • Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
 • Analýza údajů pomocí platných metod a uplatňování týmové práce pro řešení problematiky kvality

 

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy/Spolupráce s dodavateli
 • Monitorování a hodnocení způsobilosti našich dodavatelů
 • Vytváření jasné a otevřené komunikace a vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli

 

K zajištění Politiky kvality se vedení společnosti SKUPINA, a.s. zavazuje:

 • Udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systémy managementu kvality v souladu s požadavky normy řady ISO 9000
 • Pravidelně každý rok vyhlašovat na její podporu Cíle a provádět jejich pravidelné přezkoumávání
 • Vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality, Cílů kvality, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
 • Sdělovat uvnitř naší organizace důležitost plnění požadavků zákazníka, jakož i normativních a legislativních požadavků a požadavků interních předpisů, dodávat
  Zákazníkovi produkty v nejvyšší možné kvalitě,
 • Poskytovat zaměstnancům a zákazníkům informace o problematice systému managementu
 • Systematicky provádět údržbu výrobního zařízení pro dosažení shody s požadavky na produkt
 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci našich zaměstnanců při řízení kvality
 • Osobní angažovaností a aktivitou neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality.

 

Od zaměstnanců očekává vedení společnosti, že:

 • se ztotožní s Politikou jakosti a aktivně se budou podílet na její realizaci a plnění cílů jakosti,
 • budou dodržovat veškeré předpisy a dokumenty systému managementu jakosti,
 • aktivně budou přistupovat k neustálému zlepšování své činnosti,
 • aktivně se zapojí do vzdělávacích akcí v oblasti jakosti,
 • budou dodržovat bezpečnostní pokyny, udržovat pořádek a zlepšovat pracovní prostředí na svých pracovištích.

 

Ing. Jiří Sadílek
statutární ředitel