Etický kodex společnosti SKUPINA, a.s.

 •  Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo SKUPINA, a.s. (např. dodavatelé a dealeři) v ČR i jiných zemích, kde SKUPINA, a.s. působí.
   
 • Společnost SKUPINA, a.s. trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
   
   
 • Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu SKUPINA, a.s. nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje statutární ředitel SKUPINA, a.s., který odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu SKUPINA, a.s. a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.
   
 • Společnost SKUPINA, a.s. u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání. V případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou společnosti způsobil, zpravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, která může přistoupit k zahájení trestního stíhání.
   
 • Společnost SKUPINA, a.s. zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci SKUPINA, a.s. se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vztazích společnosti SKUPINA, a.s. na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je SKUPINA, a.s.. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli společnosti, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu manažerovi společnosti SKUPINA, a.s..
   
 • V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpečnost práce, ochranu životního prostředí či poškozujícího pověst společnosti SKUPINA, a.s., by měl zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, nahlásit toto jednání cestou etické linky SKUPINA, a.s. (e-mail info@SKUPINA, a.s..eu). Neměly by být však dávány podněty malicherné, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a můžou být sankcionovány vzhledem k tomu, že narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve společnosti a v konečném důsledku odporují i etickému kodexu.
   
 • Zaměstnanci společnosti SKUPINA, a.s., zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dealery a dodavatele, s protikorupčním programem společnosti SKUPINA, a.s., resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
   
 • Obchodníci společnosti SKUPINA, a.s. jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
   
 • Obchodníci společnosti SKUPINA, a.s. jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery SKUPINA, a.s. vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutích, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
   
 • V rámci budování dobrých vztahů, zejména v obchodní oblasti, SKUPINA, a.s. zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti SKUPINA, a.s. a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům SKUPINA, a.s.. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti SKUPINA, a.s., zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec SKUPINA, a.s. povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.
   
 • Na některých zahraničních trzích mohou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost SKUPINA, a.s. poskytovala poplatky za vyřízení věci. Do definice poplatků za vyřízení věci nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.
   
 • Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím.
   
 • Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace ve společnosti SKUPINA, a.s., ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na zahraničních trzích.